واریز وجه

اطلاعیه شماره دو
اشتراک گذاری :

بدینوسیله به استحضار میرساند تمامی مبالغ واریزی میبایست به حساب شرکت راسا موتور خاورمیانه واریز گردد.

راسا موتور خاورمیانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال واریز وجه به حساب غیر ندارد.

مطالب مشابه