شکایات مشتریان

مشتري گرامي هدف از تکمیل این فرم، دریافت شکایات شما در جهت رفع آ نها و برطرف نمودن نقایص مي‌باشد. لذا خواهشمند است با ذکر شکایات و نظرات احتمالي خود، ما را در جهت نیل به این هدف که نهایتاً جلب رضایت مشتري مي‌باشد یاري نمائید. کلیه اطلاعات شکایت شما محرمانه تلقی می‌گردد.